Договор-оферта

На обучение в пророческой школе
Christian International Ukraine
Договір-оферта
На навчання в школі Christian International Ukraine
Викладений нижче текст Договору адресований фізичним особам (далі - Замовник) і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України)

Договір вважають укладеним у порядку ст. 642 ЦКУ і він набуває законної сили договору приєднання з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п. 8.4. Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Сторонами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт). Приєднанням до цього Договору вважаються конклюдентні дії – внесення оплати та/або отримання доступу до освітніх послуг, що надаються в онлайн режимі. У разі повної або часткової незгоди з умовами цього Договору, укладення його є неможливим.1. Сторони дійшли згоди про вживання у цьому Договорі нижченаведених термінів у наступному значенні:

1.1. Терміни, що використовуються у Договорі:

1.1.1. Акцепт – повна та безумовна згода Замовника на укладення цього Договору на умовах, визначених Офертою без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно з частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

1.1.2. Замовник - фізична особа, що має повну фізичну дієздатність, яка самостійно буде отримувати послуги, або яка є батьком/матір’ю або законним представником дитини, яка здобуває освіту у Закладі освіти, за умови прийняття (акцептування) умов цього Договору.

1.1.3. Договір – правочин, укладений у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України про надання послуг, умови якого встановлені Виконавцем, і який може бути укладено лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого Договору в цілому.

1.1.4. Оферта – пропозиція Виконавця, адресована фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти з ним договір про надання послуг на умовах договору приєднання.

1.1.5. Батьки – батько та/чи матір, усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, та інші законні представники дитини, яка здобуває освіту у Закладі освіти.

1.1.6. Учень (учні), Одержувач – фізична особа, яка зарахована до Закладу освіти та здобуває у ньому освіту за будь-якими видами та формами здобуття освіти.

1.1.7. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.1.8. Згода суб'єкта персональних даних – добровільне волевиявлення Замовника, який надає дозвіл на обробку його персональних даних та даних Одержувача відповідно до мети обробки.

1.1.9. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.1.10. Сайт – сукупність програмних засобів, інтерфейсів та інформації, що розміщені в мережі інтернет за унікальною адресою – https://ciua.in.ua/ включаючи всі веб-сторінки та субдомени.

1.1.11. Аутентифікація – підтвердження Замовником особистого користування ним або Одержувачем особистим кабінетом, а також виконання контрольних заходів, що здійснюватимуться відповідно до рішення Закладу освіти.

1.1.12. Документ про загальну середню освіту - документ про освіту - персональні дані про здобутий особою у Закладі освіти Виконавця рівень загальної середньої освіти, занесені до централізованого банку даних Міністерства освіти і науки України та Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти та відтворені в пластиковій картці.

1.1.13. Освітні послуги - комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання.

1.1.14. Педагогічні працівники - колектив Виконавця: директор, заступник директора Закладу освіти, вчителі, які беруть участь у провадженні освітньої діяльності.

1.1.15. Початкова, базова та повна загальна середня освіта – форма освіти, що регламентується законодавством про освіту та передбачає отримання Замовником або Одержувачем документа про освіту.

1.1.16. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до Закладу освіти – перелік правил, затверджених Виконавцем та оприлюднених на сайті https://ciua.in.ua/, дотримання та виконання яких є обов’язковими для Замовника.

1.1.17. Освітня програма - єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.2. Загальні положення

2.1. Цей Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України та діє протягом терміну навчання Одержувача (або безпосередньо Замовника) у Закладі освіти.

2.2. Публікація (розміщення) тексту Договору на сайті Виконавця є офіційною пропозицією (Публічною Офертою) Виконавця, що адресована невизначеному колу осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти з ним договір про надання послуг на умовах договору приєднання.

2.3. У випадку прийняття умов даної Оферти, Замовник погоджується з усіма умовами цього Договору і підтверджує, що йому зрозумілі всі його положення. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю та правоздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов. Замовник також підтверджує, що не існує будь-яких обставин через які можна було б визнати такий договір нікчемним.

2.4. Ця Оферта є відкритим, чинним та загальнодоступним документом, розміщеним за посиланням https://ciua.in.ua/ і є доступним для ознайомлення до моменту здійснення Замовником акцепту умов Договору.

2.5. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед початком користування послугами Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору та іншою інформацією оприлюдненою на сайті https://ciua.in.ua/ Виконавця. Якщо фізична особа не згодна з умовами Договору, то вона не може бути його Стороною та повинна утриматися від реєстрації на навчання.

2.6. Замовник може самостійно у будь-який момент ознайомитись із умовами Договору на сайті Виконавця та зобов’язаний періодично ознайомлюватись з інформацією стосовно навчання, оплати, тощо, яка може періодично оновлюватись.

2.7. Цей Договір не є публічним в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України.3. Предмет договору

3.1. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати освітню послугу з навчання Одержувача за обраною Замовником формою навчання.

3.2. Виконавець надає освітні послуги з використанням дистанційних освітніх технологій безпосередньо за місцем проживання або тимчасового перебування Одержувача.

3.3. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати доступ Одержувачу до його особистого кабінету на сайті https://ciua.in.ua/ (далі – доступ до сайту https://ciua.in.ua/) та забезпечити йому технічну підтримку та обслуговування функціонування облікового запису Одержувача на вказаному сайті.

3.4. Послуги, що надаються в рамках цього Договору повинні відповідати стандартам у сфері освіти та вимогам законодавства України. Відносини, не врегульовані цим договором, регулюються Сторонами відповідно до законодавства України, що регулює подібні за змістом відносини.4. Порядок надання послуг

4.1. Заклад освіти має академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію та забезпечений педагогічними кадрами відповідно до робочого навчального плану, норм педагогічного навантаження. Фахова освіта педагогічних працівників відповідає навчальним предметам (дисциплінам), що ними викладаються. Відповідність спеціальності педагогічного працівника навчальному предмету (дисципліни) визначена його спеціальністю згідно з документом про вищу освіту або іншим документом, що підтверджує отриману кваліфікацію.

4.2. Заклад освіти для виконання державного стандарту освіти забезпечений площами та приміщеннями у достатній кількості для здійснення освітнього процесу. 

4.3. Виконавець не приймає жодних зобов'язань та не надає жодних гарантій стосовно зарахування Одержувача до Закладу освіти за умови невиконання Замовником вимог Договору та Порядку зарахування, навіть за умови повної оплати послуг.

4.4. Форми навчання, які пропонуються Виконавцем - дистанційна форма здобуття освіти, що являє собою індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

4.5 Для отримання та користування послугами передбаченими цим Договором, Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору та пройти процедуру Реєстрації на сайті https://ciua.in.ua/ для проходження навчання.

Після реєстрації автоматично завантажується сторінка оплати, де в подальшому Замовник має здійснити оплату вартості навчання.


4.6. Після закінчення курсу навчання, протягом 90 днів з дати останнього дня навчання, Виконавець направляє Замовнику електронною поштою або будь-яким іншим способом узгодженим з Замовником, Диплом про закінченя курсу.
5. Обов’язки та права Виконавця

5.1. Виконавець зобов’язаний:

5.1.1. надати Одержувачу освітні послуги відповідно до цього Договору та надати Одержувачу доступ до необхідних для отримання освітньої послуги матеріалів на сайті https://ciua.in.ua/;

5.1.2. забезпечити дотримання прав Замовника та Одержувача;

5.1.3. інформувати Замовника та Одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги;

5.1.4. видати Одержувачу документ про закіннчення курсу за умови виконання одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття оного;

5.1.5. у разі дострокового припинення дії Договору (перші три тижні) повернути частину коштів, яка не була використана на надання освітньої послуги. Грошові кошти повертаються Замовнику згідно з діючим законодавством України (шляхом перерахування Виконавцем відповідної суми на поточний рахунок Замовника). Грошові кошти повертаються Замовнику після надання ним належним чином оформленої заяви протягом місяця з моменту подання заяви;

5.1.6. Забезпечувати в установленому порядку конфіденційність відомостей, що стосуються предмету Договору, ходу його виконання та одержаних результатів;

5.1.7. Дотримуватись вимог Закону України «Про захист персональних даних» при обробці персональних даних Замовника та Одержувача;


5.2. Виконавець має право:

5.2.1. призупинити або припинити надання послуг, а також повністю обмежити Замовникові та Одержувачу доступ до особистого кабінету у випадках, якщо Замовник частково або повністю не виконує умови Договору; характер або зміст використання послуг Замовником порушує чинне законодавство України, має образливий характер, порушує права і законні інтереси інших осіб або суперечить Договору;

5.2.2. розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Замовник не виконує зобов’язання, передбачені зазначеним Договором і вимагати відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Замовником цього Договору.6. Обов’язки та права Замовника

6.1. Протягом усього періоду навчання відповідальність за життя та здоров’я Одержувача несе Замовник.

6.2. Витрати на організацію і забезпечення участі Одержувача у процесі навчання покладаються на Замовника.

6.3. Забезпечення аутентифікації Одержувача під час проведення контрольних заходів, що здійснюватимуться відповідно до рішення Закладу освіти дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, покладається на Замовника.

6.4. Замовник зобов’язаний:

6.4.1. зареєструватися або зареєструвати Одержувача та внести плату за освітню послугу та за доступ до сайту в розмірах та в порядку, встановлених цим Договором та додатковими угодами до цього Договору;

6.4.2. дотримуватися умов та вимог цього Договору упродовж його терміну дії та взаємодіяти із Виконавцем в усіх напрямках навчання Одержувача;

6.4.3. не розголошувати третім особам дані доступу до особистого кабінету Одержувача на сайті https://ciua.in.ua/ (логін та пароль) та контролювати не розголошення цих даних Одержувачем. Допускається передача даних доступу до особистого кабінету Одержувача тільки його батькам або особам, що їх замінюють.

6.5. Замовник має право вимагати від Виконавця:

6.5.1. забезпечення дотримання своїх прав, а також прав Одержувача;

6.5.2. видачі Одержувачу документа про закінчення курсу за умови виконання Одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття оного;

6.5.4. інформування Одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги.

6.5.5. надання доступу до сайту https://ciua.in.ua/ та отримання технічної підтримки.7. Обов’язки та права Одержувача

7.1. Одержувач зобов’язаний:


- бути ввічливим у спілкуванні з викладачами та студентами;

- гідно поводити себе, дотримуватися культури поведінки;

- не передавати свої права третім особам;

- виконувати домашні завдання по кожному навчальному курсу.

7.2. Одержувач має право:

- на захист прав особистості і ввічливе ставлення до себе;


7.3. Одержувач також має інші права та обов’язки передбачені цим Договором та нормативними актами України.8. Плата за надання освітніх послуг та порядок розрахунків

8.1. Розмір плати за надання освітньої послуги у повному обсязі встановлюється в національній валюті, при цьому Виконавець має право змінювати розмір плати за навчання, про що Виконавець сповіщає на сайті https://ciua.in.ua/ не пізніше ніж за 14 днів до дати внесення відповідних змін.

8.2. Повна вартість освітньої послуги за курс навчання становить 800 гривень.

У разі наявності знижки вартість освітньої послуги за студента навчання становить 400 гривень.

8.3. Замовник вносить плату безготівково у розмірі загальної вартості надання освітньої послуги.

8.4. Оплата, внесена Замовником за освітні послуги, у разі одностороннього припинення Договору у зв’язку з порушеннями умов даного Договору Замовником, не повертається Виконавцем.

8.5. Оплата освітніх послуг Виконавцю, а також інших фінансових зобов’язань Замовника перед Виконавцем, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього Договору, здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки Виконавця у будь-якому відділенні банку або за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (https://ciua.in.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://liqpay.ua/.

8.6. Оплата здійснюється за наступними реквізитами:

ФОП Білоусов Максим Петрович 
UA863052990000026006050517410 (Рахунок отримувача)
2480500678 (Код отримувача)
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Назва банку)


9. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього Договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України та цим Договором.

9.4. У разі дострокового розірвання Договору внаслідок порушення Виконавцем договірних зобов’язань або з ініціативи Замовника, кошти, що були внесені замовником як плата за надання освітньої послуги, можуть бути повернуті йому в повному обсязі, якщо заява була подана не пізніше 21 дня від початку навчання.

9.5. Сторони домовились, що окремого Акту прийому-передачі на підтвердження надання послуг за цим Договором не вимагається.


10. Право інтелектуальної власності

10.1. Контент та будь-які інші об'єкти інтелектуальної власності, розміщені на сайті https://ciua.in.ua/ чи пов'язані з Послугами, у тому числі програмний код, знаки для товарів і послуг, елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки, інші об'єкти та їх добірки, а також сам Сайт є об'єктами інтелектуальної власності Виконавця, та охороняються законодавством України про інтелектуальну власність, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями.

10.2. Права інтелектуальної власності на навчальні матеріали, використані Виконавцем під час надання освітніх послуг, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю. Виконавець також використовує об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

10.3. Надаючи право на використання Замовником та Одержувачем об'єктів права для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об'єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

10.4. Доступ до контенту та будь-яких інших об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені на сайті https://ciua.in.ua/, надається виключно для особистого некомерційного використання без права на відтворення (у тому числі копіювання/ завантаження/ збереження) таких об'єктів у пам'ять обладнання Замовника та/або Одержувача, без права поширювати контент в мережі інтернет, а також без права на будь-яке інше використання, що не передбачене цим Договором, у тому числі продаж, модифікацію, поширення повністю або в частині (елементах).11. Форс-мажор

11.1. При настанні обставин непереборної сили, що перешкоджають повному або частковому виконанню своїх зобов’язань будь-якою зі сторін за цим Договором, а саме (але не виключно): пожежі; стихійних лих; війни; епідемій, пандемій та епізоотій; заборони або обмеження діяльності зі сторони державних органів; порушення роботи цифрових каналів передачі даних або обладнання третьої сторони, яке сторони використовують для передачі даних, або інших подібних обставин, усунути дію яких не в силах сторін, терміни виконання сторонами їх зобов’язань за цим Договором переносяться відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини. Сторона, для якої через обставини непереборної сили виникла неможливість виконання своїх зобов’язань за цим Договором, повинна не пізніше 3 календарних днів з дня виникнення обставин у письмовій або електронній формі сповістити іншу сторону про настання і припинення дії таких обставин.

11.2. Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватися більше одного місяця, то кожна зі сторін має право припинити цей Договір, і в цьому випадку жодна зі сторін не має права вимагати від іншої сторони відшкодування збитків, завданих припиненням цього Договору.

11.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє сторону права посилатися на будь-яку з вищевказаних обставин як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання зобов’язань за цим Договором.

11.4. Якщо форс-мажорні обставини і їх наслідки продовжують діяти більш 20-ти днів, або будуть діяти більше за цей термін, Сторони в можливо короткий термін проведуть переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання Договору і досягнення відповідної домовленості. 


12. Розірвання договору

12.1. Строк дії Договору становить один навчальний курс (12 тижнів)

12.2. Договір може бути розірваний:

12.2.1. за згодою сторін;

12.2.2. у разі неможливості виконання стороною Договору своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо освітньої послуги, і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до Договору;

12.2.3. в односторонньому порядку у разі невиконання Замовником та/чи Одержувачем правил навчального курсу, грубих порушень дисципліни чи інших протиправних дій; у разі систематичного пропуску занять без поважних причин; невиконання домашніх завдань, тощо.

12.2.4. в односторонньому порядку за рішенням суду або в разі систематичного порушення або невиконання однією із сторін умов Договору.

12.3. Договір вважається розірваним на 5 день з моменту оповіщення (листом надісланим електронною поштою) Стороною про намір розірвати Договір з зазначенням об’єктивних причин.13. Персональні дані

13.1. Акцептуючи цей Договір, згідно з умовами Закону України «Про захист персональних даних» Замовник, а також Одержувач, від імені якої він виступає як суб’єкт персональних даних, дає однозначну згоду на використання та обробку усіма можливими способами уповноваженими особами Виконавця персональних даних Замовника та особи, від імені якої він діє, що надані Замовником та/або зазначені у даному Договорі, а також Одержувача.

13.2. Акцептуючи цей Договір, Замовник надає свою згоду на здійснення фото-, відеозйомки участі Одержувача та/або себе, на використання фото, відеоматеріалів, із зображенням особи, від імені якої він діє та/або себе, а також створення і використання фото-, відеоматеріалів, які будуть створені в процесі відвідування занять або атестацій, будь-яким незабороненим законом способом (у будь-якій формі та обсязі) без обмеження по термінам і території використання (з правом передачі третім особам).14. Прикінцеві положення

14.1. Всі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосованими до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

14.2. Жодна Сторона не має права передавати будь-кому свої права та обов’язки без письмової згоди другої Сторони.

14.3. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї із Сторін до іншої.

14.4. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку та шляхом переговорів, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням відповідної суперечки в суд за відповідною юрисдикцією та територіальністю.

14.5. Недійсність окремого/окремих положень цього Договору не впливає на недійсність цього Договору в цілому.Виконавець:             ФОП Білоусов Максим Петрович 

Юридична адреса: м. Днiпро, вул. Гуртова 54

Рахунок:                    UA863052990000026006050517410 
Код:                            2480500678

Банк:                          АТ КБ "ПРИВАТБАНК"© Пророческая школа 2020 - 2021 онлайн.
Все права защищены.
Политика конфидециальности